Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 30. prosince 2022

Fotografia-hra so svetlom

 Cieľom podujatia bolo získať vedomosti o dôležitosti existencie svetla. Fotíme svetlo, nie objekty. Keď je tma neodfotíme nič. Rozvoj kreativity a tvorivosti detí.

V spolupráci so ZUŠ , s pánom Ottom Nagym, sme uskutočnili zaujímavé stretnutie - filmové tvorivé dielne. Deti mali možnosť sa zúčastniť tohto stretnutia, na ktorom sa naučili pracovať so svetlom a fotografiou.

Na stretnutí bola  veľmi príjemná a tvorivá atmosféra. 


Kúzelná fyzika

 Cieľom „Týždňa vedy a techniky“(TVT), ktorý sa koná na Slovensku každoročne od 7.11.-11.11., je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v spoločnosti. Podujatia sú určené žiakom základných a stredných škôl. Zapojenie sa žiakov do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.10.11.2022 sa uskutočnila Kúzelná fyzika, je to zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty boli vyberané tak, aby zaujali našich žiakov všetkých vekových kategórií. Experimenty nám predvádzal Mgr. Michal Figura. Predstavenie sa našim žiakom veľmi páčilo, aktívne sa zapájali do experimentovania. S úžasom  a niekedy aj s otvorenými ústami sledovali „fyzikálne kúzla“. Zistili, že fyzika je všade okolo nás.

Týždeň vedy a techniky

  Cieľom „Týždňa vedy a techniky“(TVT), ktorý sa koná na Slovensku každoročne od 7.11.-11.11., je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v spoločnosti. Podujatia sú určené žiakom základných a stredných škôl. Zapojenie sa žiakov do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

 V rámci TVT sa na ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote pod záštitou AMAVET klubu Legman 819 (Asociácia pre mládež vedu a techniku) pod vedením Mgr. Eleny Sakálovej sa uskutočnili dve akcie.

     10.11.2022 sa uskutočnila Kúzelná fyzika, je to zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty boli vyberané tak, aby zaujali našich žiakov všetkých vekových kategórií. Experimenty nám predvádzal Mgr. Michal Figura. Predstavenie sa našim žiakom veľmi páčilo, aktívne sa zapájali do experimentovania. S úžasom  a niekedy aj s otvorenými ústami sledovali „fyzikálne kúzla“. Zistili, že fyzika je všade okolo nás.     11.11.2022 sa konal na našej škole „Vedecký deň“. V tento deň sme sa snažili prostredníctvom zážitkového učenia, aktivitami, experimentami a hrami spestriť vyučovací proces a spopularizovať  predmety – fyziku, chémiu, biológiu, techniku a environmentálnu výchovu. Hlavným cieľom tohto dňa bolo získať nové vedomosti a zážitky zábavnou formou. Aktivity a experimenty predvádzali žiaci žiakom. Žiakom sa takéto vyučovanie veľmi páčilo. Aktivity a experimenty boli zaujímavé, na fyzike a biológii mali možnosť sa aktívne zapojiť do experimentovania.

     Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa „Vedeckého dňa“ aktívne zúčastnili a celý deň sa venovali svojim mladším aj starším spolužiakom. Bolo to pre nich veľmi náročné. Samozrejme, ďakujem aj svojim kolegom Mgr. K. Astalošovej, Mgr. Soni Magyarovej a Mgr. V. Novodomskému, ktorí tento deň so žiakmi pripravili a ,samozrejme, aj vedeniu školy, ktoré nám tieto aktivity umožnili na škole zrealizovať.

Európsky týždeň bez áut

 Je  podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu.  Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut 22. septembra je súčasťou Európskeho týždňa mobility – 16. – 22. septembra , zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov.

Na našej škole sme sa zapojili  do tejto akcie dňa 22. 9. V dopoludňajších a aj popoludňajších hodinách.

Názov akcie: Nechajme ho v garáži

Akcia začala  hneď ráno kde rozdávali  všetkým, ktorí využili iný dopravný prostriedok ako auto pekný obrázok.

V  popoludňajších hodinách si deti  vyskúšali svoju zručnosť v jazde na bicykli. Boli pre nich  pripravené rôzne prekážky kde museli ukázať, že bicykel dokážu naozaj ovládať. Samozrejme nikto nezabudol na reflexné prvky a prilbu,  ktoré sú pri jazde na bicykli veľmi dôležité. Všetkým sa naozaj darilo a v zdolávaní prekážok boli naozaj úspešní. Za svoju zručnosť boli všetci odmenení. Ceny boli zakúpené vďaka organizácii Amavet klub Legman 819 s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje  a túto akciu podporuje už niekoľko rokov.

Dôležité však je aj to, že si žiaci  spoločne uvedomia, aké dôležité je chrániť si naše životné prostredie a využívať na cestu do školy ekologickejšie dopravné prostriedky, ako je auto.. napr.  bicykel, vlak ,autobus…

Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili.

 

Návšteva klimatickej záhrady

Aktivity priamo v prírode, projekty v miestnej komunite, vlastné bádanie či experimenty, ako zlepšiť ochranu životného prostredia. Systematicky žiakov vzdelávať v hľadaní súvislostí vzájomných premien energie v procesoch tvoriacich súčasť každodenného života človeka so zreteľom na racionálne využitie a úsporu energie.

Dňa 22.9. sme sa s našimi Amaveťákmi  zúčastnili informačného podujatia o klimatickej záhrade na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v RS. Počas prehliadky sme si pozreli dažďové jazierko, kompostéry, vyvýšené záhony, oddychový chodník a oddychové miesto pod stromom. Vypočuli sme si výhody všetkých častí a tiež ako sú ponapájané na odtoky dažďovej vody. Taktiež všetky časti je možné využiť aj pri vyučovacom procese.


EXKURZIA KOŠICE

Rozšírenie vedomostí žiakov v oblasti prírodovedných predmetov. Zaujať žiakov, motivovať, inšpirovať krásami prírody a získať ich pre štúdium prírodovedných predmetov.

1.

Interaktívna sieň elektrických výbojov 

Prostredníctvom svetelných dynamických ukážok a elektrostatických pokusov sa aktívne zoznámite s ochranou pred nebezpečným napätím z reálnych transformátorov, induktorov a generátorov. Objavíte, ako prebieha zásah bleskom v podobe Lichtenbergových obrazcov a v reálnej Faradayovej klietke zažije nefalšovaný výboj z Teslovho transformátora.

Okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny, sú tu predvádzané až 80 cm dlhé iskrové výboje – umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky.

Nezabudnuteľným zážitkom môže byť vlastná skúsenosť z jej funkcie – dokonalej ochrany pred nebezpečným napätím. 

Okrem informácií o vynálezcoch v oblasti elektrotechniky a elektroenergetiky, sa tvorcovia expozície snažia návštevníkom prostredníctvom funkčných dynamických exponátov umožniť aj priame stretnutie s fenoménom elektriny. V chronologickom slede ide o elektrostatické generátory, rôzne typy Teslových transformátorov, Ruhmkorffov induktor, Van de Graaffov generátor, Marxov generátor, Cockroft-Waltonov generátor a iné. Pozornosť priťahujú aj demonštrácie elektromagnetického vyfukovania elektrického oblúka pri exponáte Jacobov rebrík alebo efektné plazivé výboje na sklenenej bariére – Lichtenbergove obrazce.. Žiaci si vyskúšali všetko čo bolo možné, mali z toho veľký zážitok.

2.

Ďalšou časťou našej exkurzie bola návšteva Botanickej záhrady UPJŠ. 

Oboznámili sme sa s množstvom domácich aj cudzokrajných drevín a bylín, subtropické a tropické rastliny, orchidey, bromélie, kaktusy

ZAUJÍMAVOSŤ: nachádza sa tu najväčšia zbierka kaktusov a cykasov na Slovensku, wolémia, ginko či sekvojovec.

3.

Návšteva ZOO

EXKURZIA sa deťom veľmi páčila, získali nové zážitky a vedomosti.


Exkurzia Mlyn – Veľké Teriakovce

Spoznávanie regiónu. Spoznať a navštíviť  národnú kultúrnu pamiatku – klasicistický mlyn Veľké Teriakovce.

V rámci spoznávania regiónu sme sa s deťmi rozhodli navštíviť Mlyn v Teriakovciach. Cestovali sme vláčikom, čo bol pre deti veľký zážitok.  Je dôležité aby deti spoznávali minulosť, ako sa žilo v minulosti ako sa dostal chlebík na stôl. V minulosti mlyn slúžil na mletie múky . Pôvodné technologické zariadenie je zachované iba sčasti. V súčasnosti je zrekonštruovaný vodný mlyn kultúrnym dedičstvom regiónu  Gemer  - Malohont a slúži verejnosti ako regionálne múzeum roľníctva, mlynárstva, pekárstva a tradičných remesiel . V mlyne sa nachádza unikátna zbierka kyjatických hračiek , tradičná teriakovská izba a kuchyňa.

Deťom sa exkurzia veľmi páčila a isto si budú viac vážiť ľudskú prácu a chlebík, ktorý jeme každý deň.

Už teraz sa tešia na ďalšie miesto, ktoré v rámci spoznávania regiónu navštívime.