Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

úterý 3. ledna 2017

ČARO ĽADU


Pomoc vtáčikom - november 2016

 
V chladných mesiacoch sa u nás zdržuje niekoľko desiatok druhov vtákov, ktoré potrebujú našu pomoc. Zlietavajú sa k nám aj zo severnej Európy, kde by im bola zima zrejme osudná. Hovorí sa, že zvieratá vedia predpovedať počasie oveľa istejšie a presnejšie ako človek s použitím tých najmodernejších technológií.
 
Búdky musia byť otvárateľné, aby sa po sezóne dali vyčistiť.

Náboj Junior - 25.11.2016
Dňa 25.11.2016 sa naši amaveťáci zúčastnil regionálneho kola súťaže NÁBOJ Junior.
Súťaž sa konala  konala v Lučenci.  Tím tvorili mladí amaveťáci: R.D. Šmatlík, V. Žiaková, B. Durdjaková a A. Ridzoň. 
Zmerali si svoje vedomosti z predmetov matematika a fyzika. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 13 škôl. V silnej konkurencii sa umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. K tomuto peknému úspechu im srdečne blahoželáme.

Krajský festival vedy a techniky, Banská Bystrica, 21.10.2016


OCENENÍ, BLAHOŽELÁME!

Exkurzia DUKLA - SVIDNÍK 7.10.2016

Dňa 7. októbra 2016  naši amaveťáci a žiaci školy navštívili významné miesta našej národnej histórie, ktoré pripomínajú jednu z najväčších bitiek 2. svetovej vojny na našom území, Karpatsko- dukliansku operáciu.
Žiaci navštívili vyhliadkovú vežu, z ktorej mali ako na dlani celú panorámu kraja, kde sa rodila naša sloboda. Zároveň si pozreli Pamätník 1. československého armádneho zboru v Dukle, prešli sa vojenským cintorínom, kde aspoň symbolicky vzdali poctu tým, ktorí padli v bojoch počas spomínanej operácie.

V areáli tohto prírodného múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej ťažkej bojovej techniky z 2. svetovej vojny. V okolitých lesoch sa dá i dnes ukryť  v zachovaných bunkroch, ktoré si naši žiaci s radosťou poobzerali.

Súčasťou exkurzie bola aj návšteva zaujímavého Vojenského historického múzea vo Svidníku, kde si pozreli autentické exponáty z 1. a 2.svetovej vojny, množstvo odznakov, zbraní, vojenské uniformy i krátke dokumentárne filmy, ktoré priblížili dejiny vojny. V areáli múzea sa zase mohli oboznámiť s vojenskou technikou.
Cieľom exkurzie bolo priblížiť udalosti oslobodzovania nášho územia a bližšie oboznámenie sa s dejinami SNP. Národná história tak bola pre našich žiakov aspoň na pár hodín priblížená realistickejšie. Exkurzia určite obohatila ich poznatky a prispela k tomu, aby dnešní ľudia nielen poznali našu históriu, ale boli na ňu aj právom hrdí.

Letný tábor Banská Štiavnica - 30.7. - 5.8.2016"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."Letný tábor Klubu Amavet Legman 819 sa uskutočnil na prelome júla a augusta v Banskej Štiavnici za účasti 17 detí vo veku 8 – 13 rokov a 2 pedagogickí zamestnanci. Vedúca LT bola PaedDr. Mária Šimková. 
LT bol zameraný na spoznávanie prírodných krás, na pozorovanie možností zachovania prírodnej rovnováhy, sledovali sme rôzne užitočné formy narábania s nebezpečným odpadom. Deti navštívili technické pamiatky okolia – Múzeum baníctva v prírode, tajchy Bakomi, Windsachta, Počúvadlo a Klinger ako aj zbierku minerálov v Mineralogickom múzeu, vyskúšali si svoju tvorivosť v Terra Permonii, spoznávali miestne povesti a historky o baníkoch, permoníkoch či legendu o rytieroch Sitnianskeho hradu. 
Spoznali historické pamiatky mesta Banská Štiavnica, najmä Kalváriu, Trojičné námestie a Kaštieľ vo Svätom Antone. Vystúpili aj na najvyšší vrch okolia, na Sitno, páčilo sa im v Botanickej záhrade a určite aj vo Vodnom raji vo Vyhniach.
Počas tohto týždňa s bohatým programom si deti mohli vyskúšať svoju vytrvalosť, tvorivosť, toleranciu a samostatnosť, pobyt pomohol všetkým pri utvorení nových kamarátskych vzťahov ako aj pri upevnení svojho zdravia.

Bližšie ku hviezdam - 24.6.2016"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."


 1. exkurzia KH a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie.
Jeho organizačné súčasti sú Hvezdárne v Banskej Bystrici a u nás v Rimavskej Sobote.
  Hlavným cieľom je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov, predovšetkým detí a mládeže.
Návštevou „Planetária" sme si chceli doplniť vedomosti o našej Slnečnčj sústave. Absolvovali sme pozorovanie Slnka a mali sme aj prednášku o aktuálnom výskume Slnečnej sústavy. Niektoré deti „Planetárium“ navštívili po 1.-krát, veľmi sa im to páčilo.
2. turistický výstup na Pustý hrad – ZVOLEN – história hradu
Vyšli sme si hore na vrchol zrúcanín hradu a obdivovali sme nádherný výhľad na blízke aj ďaleké okolie Zvolena. Výstup bol náročný. Liezli sme pri teplote vzduchu 35ºC. Nie všetci máme dobrú kondičku, mnohí mali problém, aby sa na vrchol dostali. Napriek všetkým nástrahám sme sa na vrchol dostali. Vedúca exkurzie Mgr. Elena Sakálová podala deťom historický výklad o Pustom hrade.

     Zvolenský Pustý hrad sa skladá z dvoch častí: Horného a Dolného hradu. Archeologický výskum na Hornom hrade dokázal existenciu staršieho kamenozemného valu na ktorom bola postavená stredoveká hradba. Osídlenie z neskorej doby kamennej na Hornom hrade reprezentuje keramika badenskej kultúry. Na akropole sa nachádzal črepový materiál predovšetkým z neskorej doby bronzovej (lužická a kyjatická kultúra). Na severozápadnom svahu Horného hradu sa v roku 1944 našiel poklad predmetov pilinskej kultúry z doby bronzovej. Protohistorické osídlenie na Hornom hrade dokladajú spony a keramika z doby laténskej. Zo zásypu valu pochádzajú tiež fragmenty včasnostredovekej keramiky. Výskum na Dolnom hrade preukázal existenciu staršieho kamenozemného pravekého valu pod západnou líniou stredovekého opevnenia. V jeho zásype sa našla keramika prevažne z neskorej doby kamennej. Na nádvorí Dolného hradu sú potvrdené nálezy aj z mladšej a neskorej doby bronzovej a črepy púchovskej kultúry z doby laténskej.
Najstaršou stredovekou stavbou na Pustom hrade je veža komitátneho hradu z konca 12. stor. Spolu s prislúchajúcim opevnením sa nachádza na najvyššom mieste hradného kopca – na kóte 571 m. n. m. O niečo mladšia je kráľovská obytná veža na o sto metrov nižšom Dolnom hrade. Vznikla v prvých desaťročiach 13. stor. S pôdorysom 19,9 x 19,9 metra patrí medzi najväčšie stavby rezidenčného typu v strednej Európe. Po tatárskom vpáde vzniká na Pustom hrade rozsiahle opevnenie. Na Hornom dosahuje 3,5 ha, na Dolnom hrade 0,7 ha a patrí k nemu tzv. spojovací múr dlhý 206 metrov. V polovici 13. stor. vzniká veža č. 2 na Hornom hrade. Koncom 13. stor., resp. začiatkom 14. storočia bola k vstupnej bráne Horného hradu pristavaná štvorpodlažná veža. Severovýchodne od obytnej veže 2. bola vybudovaná obranná veža a k nej prislúchajúca priečna hradba. Takto vzniklo predhradie pri vybudovaní ďalšieho hradu ako samostatnej obrannej a obytnej jednotky v rámci Horného hradu. Župný hrad z konca 13. stor. bol vstavaný do jeho severného cípu. Disponuje samostatným opevnením, palácom, predpalácovým objektom, cisternou a celé nádvorie bolo upravené pomocou terás. Tieto terasy využili v prvej polovici 15. stor. jiskrovské vojská, keď si na nich vybudovali prízemné obytné objekty. Zánik hradu Zvolen datujeme do polovice 15. storočia, do obdobia vojnových stretov medzi Jánom Huňadym a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Poslednou stavbou vybudovanou na Pustom hrade bola vartovka postavená podobne v poslednom decéniu 16. storočia.
Dosť náročný turistický chodník...!