Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

neděle 29. prosince 2019

Lego krúžok


Fyzikálny krúžokČo vieš o hviezdach? - astronomická súťaž

        
 Určovanie ťažiska a prelievanie kvapaliny


 
Vlastnosti kvapalín a plynov
                                                                                                      
 

Zhotovenie hydraulického zariadenia
  Vieš prečo Daniela nevie nafúkať balón?

Vianočná tvorivá dielňa - 21.11.2019

Cieľ podujatia: Cieľom bolo vytvoriť vianočnú guľu z preglejky, technikou Decoupage.
Vytvárali sme krabičky na vianočné darčeky technikou Brother.


Program podujatia: Keďže sa blížia Vianoce, je potrebné si vyzdobiť svoje domovy .
Decoupage technika je jedna z najobľúbenejších kreatívnych techník, pri ktorej sa na zdobenie používajú servítky, ryžový papier alebo papier na decoupage. Čo všetko na dekupáž potrebujete, aké špeciálne dekupážne lepidlo, farby, štetce a na aké materiály sa decoupage (servítková technika) .

"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Netradične tradičný večer - 29.10.2019

Cieľ podujatia: Žiaci sa prostredníctvom hravých a názorných aktivít zoznamovali so životom našich predkov: čím sa živili, ako sa obliekali, čo jedli a ako trávili svoj voľný čas.
Čas strávený týmito tvorivými aktivitami akoby doslova preletel a deti plné zážitkov z prežitého večera sa tešili na jesenné prázdniny.

Program podujatia: Celý večer zastrešili odborníci na ľudovú kultúru, remeslá a zvykoslovie. V tvorivých dielňach hrnčiarka Danka Bakšová ukázala prácu na hrnčiarskom kruhu, včelár Jácint Majoros priblížil prácu so včelami, košikár Jarko Zvara ukázal tajomstvo pletenia košíkov a Magdaléna Kantorová zasvätila detičky do tzv. falošnej modrotlače.
Folkloristka Jarka Lajgútová upútala detičky rozprávaním o jesenných a zimných zvykoch a tradíciách v Gemeri-Malohonte a Stanka Zvarová si s detičkami od srdca zatancovala a zaspievala.
Najväčší zážitok mali deti z úloh na školskom dvore, ktoré boli zamerané na hry detí v minulosti. Detičky hľadali mačku vo vreci, naháňali sa s metlami, učili sa pliesť vrkoče, lúskali oriešky, rozprávali rozprávky…
Netradične tradičný večer sme zorganizovali v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom, Centrom voľného času Relax a vzdelávacou organizáciou pre deti a mládež Amavet Legman 819."Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Triediť odpad je "IN" - 11.10.2019

Cieľ podujatia: Uvedomiť si, čím viac odpadu vytriedime, tým menej sa ho dostane na skládku alebo do spaľovne! Deti si musia uvedomiť aké je dôležité v súčasnej dobe triediť odpad, dať mu druhú šancu a recyklovať ho.

Cieľom: Šetríme energiu
              Znižujeme množstvo odpadu na skládkach
              Chránime životné prostredie
              Prispievame k ochrane klímy

Program podujatia: Prednáška o "ZERO WASTE" životnom štýle.
                                   Ako triediť odpad: Je triedenie odpadu dôležité?
                                   Dávame odpadu druhú šancu na život
                                   Šetríme prírodné zdroje
                                   Šetríme vlastné peniaze

středa 23. října 2019

5.- 7. 11. 2019 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY


VEDA A TECHNIKA V ŠKOLE

     V Základnej škole P. Dobšinského v Rimavskej Sobote v spolupráci s AMAVET klubom Legman 819 sme pripravili „Týždeň vedy a techniky“, ktorý sa každoročne organizuje na celom Slovensku. My sme toto podujatie organizvali  prvýkrát. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 5. – 7. novembra 2019 v priestoroch našej ZŠ. Pozvali sme aj verejnosť a ostatné ZŠ a MŠ v našom meste.

     Cieľom týždňa vedy a techniky je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v spoločnosti. Touto cestou chceme vedu hravou formou popularizovať, prezentovať na verejnosti a, hlavne, vzbudiť záujem žiakov o vedecké a technické disciplíny.

     Zvolili sme si tému „VODA“ ako neoddeliteľná podmienka života na Zemi.

Prečo téma voda? Hlavne preto, aby si deti uvedomili, kde všade sa voda v bežnom živote človeka využíva, aká je dôležitá, že nie všetci na Zemi jej majú dostatok. Táto téma sa prelína všetkými prírodovednými predmetmi, ako sú - FYZ,CHE,BIO,GEG a THD.

     Pripravili sme si jednoduché, ale pritom zaujímavé pokusy, ukážky práce so stavebnicami lega aj  robotického lega MINDSTORMS EV3 a 3D tlačiarňou.

Žiakom sa akcia veľmi páčila. Máme pozitívne reakcie od verejnosti, kolegov a,  samozrejme, aj samotných žiakov. Naše pozvanie prijala Súkromná základná škola Creative. Najvďačnejšími a najmilšími poslucháčmi boli naši najmenší, nádejní malí vedci, ktorých všetko zaujímalo, boli to detičky z MŠ na Ulici P. Dobšinského a Hatvaniho. 5. 11.2019 nás navštívila aj moderátorka RTVS RÁDIA REGINA p. Janka Grajciarová.

     Touto cestou chcem poďakovať vedeniu školy, že nám túto akciu umožnilo zrealizovať. Samozrejme, veľké ďakujem patrí mojim kolegom Mgr. K. Astalošovej, Mgr. S. Magyarovej, Mgr. V. Novodomskému a našim žiakom, ktorí počas troch dní pomáhali pri realizácii pripravených aktivít.

                                                         

                           Koordinátorka týždňa vedy a techniky

                                       Mgr. Elena Sakálová


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

sobota 23. února 2019

Svet zajtrajška - 12.2.2019

Cieľ podujatia: Veľmi nás zaujímali najväčšie problémy ľudstva a ako by sa dali odstrániť. Poslednou kvapkou v pohári však bolo, keď sme na ulici približne na desiatich metroch nazbierali tri plné tašky odpadkov. Zamysleli sme sa nad tým a zistili sme, že znečisťovanie je jeden z najväčších problémov ľudstva. Veľakrát sme si položili otázku Aký bude svet zajtrajška, ak niečo nezmeníme?
Program podujatia: Prednáška a aktivity zamerané na následky znečisťovania.
Niektoré druhy znečistenia predstavujú smrteľné nebezpečenstvo. Zvieratá môžu byť priamo otrávené alebo poranené škodlivinami, prípadne znášajú nepriame následky znečistenia. Patrí medzi ne znížený obsah kyslíka vo vode, likvidácia zdrojov potravy alebo vegetácie a zmena podnebia následkom znečistenia atmosféry.

Znečistenie atmosféry
• Do zemskej atmosféry sa nepretržite vypúšťajú škodlivé plyny. Niektoré sa držia nízko nad zemským povrchom, zamorujú vzduch a spôsobujú rôzne ochorenia. Iné sa hromadia v horných vrstvách atmosféry a menia spôsob prenikania slnečného žiarenia na Zemi i jeho spätný odraz.
Ozónové diery
• Vrstva ozónu vysoko v atmosfére nás chráni pred škodlivým účinkom slnečného žiarenie. Niektoré znečisťujúce plyny, napr. CFC (chlórofluórokaebóny) a metán, likvidujúci ozón. Od r.1979 sa v ozónovej vrstve objavili "diery",prvá v blízkosti južného pólu a neskôr aj nad sev.pólom. Ako vidieť zo satelitných záberov Antarktídy, ozónove diery sa zväčšujú.Farby znázorňujú rôznu hladinu ozónu.
Skleníkový efekt
• Plyny pôsobia v atmosfére ako sklo na skleníku- zadržiavajú slnečné teplo. Tento "skleníkový efekt" udržiava na Zemi teplo. Následkom ľudských aktivít, ako je vypaľovanie pralesov alebo prevádzka áut, sa do ovzdušia dostáva priveľa oxidu uhličitého, čo môže byť príčinou globálneho otepľovania.
Globálne otepľovanie
• Vedecké výskumy naznačujú, že znečistené ovzdušie je jednou z príčin ohrievanie Zeme. Niektoré vypúšťané plyny, ako oxid uhličitý, zadržiavajú slnečné teplo v atmosfére. Rastúce množstvo týchto tzv. skleníkových plynov, ktoré poväčšine pochádzajú zo spaľovania ropy alebo vypaľovania pralesov, môže spôsobiť zvýšenie priemernej teploty až o 4 stupne Celzia za 50 rokov.