Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

středa 23. října 2019

5.- 7. 11. 2019 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY


VEDA A TECHNIKA V ŠKOLE

     V Základnej škole P. Dobšinského v Rimavskej Sobote v spolupráci s AMAVET klubom Legman 819 sme pripravili „Týždeň vedy a techniky“, ktorý sa každoročne organizuje na celom Slovensku. My sme toto podujatie organizvali  prvýkrát. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 5. – 7. novembra 2019 v priestoroch našej ZŠ. Pozvali sme aj verejnosť a ostatné ZŠ a MŠ v našom meste.

     Cieľom týždňa vedy a techniky je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v spoločnosti. Touto cestou chceme vedu hravou formou popularizovať, prezentovať na verejnosti a, hlavne, vzbudiť záujem žiakov o vedecké a technické disciplíny.

     Zvolili sme si tému „VODA“ ako neoddeliteľná podmienka života na Zemi.

Prečo téma voda? Hlavne preto, aby si deti uvedomili, kde všade sa voda v bežnom živote človeka využíva, aká je dôležitá, že nie všetci na Zemi jej majú dostatok. Táto téma sa prelína všetkými prírodovednými predmetmi, ako sú - FYZ,CHE,BIO,GEG a THD.

     Pripravili sme si jednoduché, ale pritom zaujímavé pokusy, ukážky práce so stavebnicami lega aj  robotického lega MINDSTORMS EV3 a 3D tlačiarňou.

Žiakom sa akcia veľmi páčila. Máme pozitívne reakcie od verejnosti, kolegov a,  samozrejme, aj samotných žiakov. Naše pozvanie prijala Súkromná základná škola Creative. Najvďačnejšími a najmilšími poslucháčmi boli naši najmenší, nádejní malí vedci, ktorých všetko zaujímalo, boli to detičky z MŠ na Ulici P. Dobšinského a Hatvaniho. 5. 11.2019 nás navštívila aj moderátorka RTVS RÁDIA REGINA p. Janka Grajciarová.

     Touto cestou chcem poďakovať vedeniu školy, že nám túto akciu umožnilo zrealizovať. Samozrejme, veľké ďakujem patrí mojim kolegom Mgr. K. Astalošovej, Mgr. S. Magyarovej, Mgr. V. Novodomskému a našim žiakom, ktorí počas troch dní pomáhali pri realizácii pripravených aktivít.

                                                         

                           Koordinátorka týždňa vedy a techniky

                                       Mgr. Elena Sakálová


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat