Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 22. prosince 2023

PO KROKU K POKROKU - TVT - 10.11.

Cieľ podujatia: Týždeň vedy a techniky, ktorý sa koná na Slovensku každoročne od 6.11. do 12.11., tohto roku už 20. ročník. Cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v spoločnosti. Podujatia sú určené žiakom základných a stredných škôl. Zapojenie sa žiakov do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Motto tohtoročného jubilejného ročníka Po kroku k pokroku vystihuje nielen napredovanie vedy, ale aj význam tohto podujatia, ktoré sa postupne stalo tradičným a verejnosťou obľúbeným a vyhľadávaným celonárodným podujatím.


Program podujatia: Počas TVT sa na ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote pod záštitou AMAVET klubu Legman 819 (Asociácia pre mládež vedu a techniku) pod vedením Mgr. Eleny Sakálovej uskutočnilo množstvo zaujímavých aktivít v rámci jednotlivých prírodovedných predmetov a informatiky.

10.11.2023 sa konal „Vedecký deň“. V tento deň sme sa snažili prostredníctvom zážitkového učenia, aktivitami, experimentami a hrami spestriť vyučovací proces a spopularizovať predmety – fyziku, chémiu, biológiu, techniku, informatiku a environmentálnu výchovu. Hlavným cieľom tohto dňa bolo získať nové vedomosti a zážitky zábavnou formou. Aktivity a experimenty predvádzali žiaci žiakom. Žiakom sa takéto vyučovanie veľmi páčilo. Aktivity a experimenty boli zaujímavé. Na fyzike to boli napríklad projekty žiakov, pokusy z optiky, elektriny a magnetizmu, na biológii vyrábali papier z recyklovaného materiálu, na chémii bolo množstvo zaujímavých pokusov, na geografii deti mali zaujímavé aktivity s interaktívnou podlahou a na informatike sa pobavili s jednoduchými robotmi a 3D tlačiarňou. Žiaci mali možnosť sa aktívne zapojiť do experimentovania. Najviac nadšení boli najmladší žiaci, ktorí si chceli všetko vyskúšať.


Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa „Vedeckého dňa“ aktívne zúčastnili a celý deň sa venovali svojim mladším aj starším spolužiakom. Bolo to pre nich veľmi náročné. Samozrejme, ďakujem aj svojim kolegom Mgr. K. Astalošovej, Mgr. Soni Magyarovej a Mgr. V. Novodomskému, RNDr. Petrovi Nôtovi, ktorí tento týždeň so žiakmi pripravili a ,samozrejme, aj vedeniu školy, ktoré nám tieto aktivity umožnili na škole zrealizovať.

Žádné komentáře:

Okomentovat